Strategická analýza

SWOT analýza - mapování silných a slabých stránek firmy

SWOT analýza je studie, která pomáhá posoudit úspěšnost firmy nebo určitého projektu zjištěním silných a slabých stránek (Strengths, Weaknesses), příležitostí a hrozeb (Opportunities, Threats). spojené s podnikatelským záměrem, projektem, strategii nebo i restrukturalizací procesů.
Díky ní dokážeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. SWOT je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti.
V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi silnými a slabými stránkami, příležitostmi a silnými stránkami apod. Tyto synergie pak v zápětí mohou být použity pro stanovení strategie a rozvoje firmy.
Mezi výhody SWOT analýzy patří především rychlost a relativní jednoduchost.

PEST analýza

PEST analýza je analýza politického a legislativního, ekonomického, sociálně-kulturního a konečně technologického prostředí.
Všeobecně je to strategický audit vlivu makrookolí. které dělí do čtyř základních faktorů (podle jejich počátečních písmen je analýza nazvána):
Politické a legislativní – např. stabilní politická situace, členství v mezinárodních a nadnárodních organizacích (typu EU),
Ekonomické – kupř. stav a prognóza vývoje základních ekonomických ukazatelů (hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, salda veřejných rozpočtů a zahraničního obchodu),
Sociální a demografické – typu životní úroveň a styl obyvatelstva, charakteristika pracovní síly, vzdělanost, demografická struktura a vývoj, ochrana životního prostředí,
Technické a technologické.

Výsledkem jednotlivých analýz by tedy měla být strategie podniku. Než ji podnik začne naplňovat, měl by si ji zhodnotit. Podstatná jsou následující kritéria:
Souladu – zkoumá, zda jsou cíle a postupy vedoucí k jejich dosažení v souladu se závěry jednotlivých analýz. Hodnotí se tedy, jak cíle a postupy využívají předností podniku, jak reagují na možná rizika apod.
Proveditelnosti – zkoumá, zda jsou cíle reálně v daném časovém horizontu dosažitelné, tj. má-li firma dostatek zdrojů a technologií k jejich dosažení.
Přijatelnosti – hodnotí zejména otázky ziskovosti strategie, potencionálních finančních a dalších rizik, zda je strategie přijatelné pro okolí firmy (např. z hlediska požadavků veřejnosti na ochranu životního prostředí – viz odpory proti stavbám neekologických provozů) apod.


Home > Produkty a služby > Strategická analýza
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz