Outdoor

Outdoorové programy se stále více profilují jako specifické projekty převažujících trendů ve vzdělávání. Je ale třeba si uvědomit, že outdoor je jen prostředím, kde se uplatňují stejné učební zásady jako u jiných metod.
Berme, prosím, outdoor jako „školu v přírode“.
Při jejich designování vycházíme z působení účeinných faktorů, které mají souvislost s myšlení, přemýšlením o sobě, identifikace se skupinou, možností nového náhledu a vytvořením nového kontextu.
Vysoce účinnou součástí je prožitek emoční podpory, korektivní emoční zkušenost, zpětná vazba a konfrontace a testování reality a limitů.
V současnosti si již nelze vystačit s adrenalinovým programem, podstatné je dosažení záměru efektivního prospěchu pro firmu a jednotlivce.

Moderní outdoorové programy jsou nejčastěji koncipovány jako příběh.
Kouzlo příběhu spočívá mimo jiné v tom, že je dobře zapamatovatelný a nejsilnější je poselství, které sebou nese.

Co nabízíme my:

Outdoorové programy v našem pojetí jsou cíleně orientovanou týmovou prací se vztahovými strukturami, primárně orientovanou na aktuální potřeby intersociálních vzorců a organizační struktury.
Je to práce, která je primárně vyňatá z domácího prostředí a realizovaná na neutrální půdě. Může být pojata formou přísně pracovního setkání nebo formou her a zážitkového sebepoznání v interakcích individualit v rámci pracovního týmu. Hry a zážitkové zkušenosti mohou být zacíleny v různých profesních směrech, jak na managerské, rozhodovací a řídící aktivity, koordinační a motivační týmové vzorce, obchodní dovednosti, rozvíjení marketingových a jiných kreativních potřeb vč. otevírání vizí a rozvojového plánu firmy.

Outdoorová aktivita pod naším vedením je teorie převedená do praxe, která koresponduje s potřebami klienta.
Programy jsou postavené jednak na návaznosti a podpoře dosavadních vzdělávacích bloků, nebo na rozvoji a prohlubování vědomostí z minulých vzdělávacích bloků a nebo jejích kombinace.
Cílem je rozvíjet a prohlubovat vědomostí týmů a jednotlivců.

Veškeré aktivity jsou přímo určeny k rozvoji a prohlubování osobního potenciálu jedince a nebo celé firmy.

Vaše cíle:

Outdoorový program je ideální metoda pokud potřebujete:

 • Nastartovat rozvoj spolupráce a komunikace mezi spolupracovníky, nadřízenými a podřízenými, mezi odděleními navzájem.
 • Zprůchodnit řešení problémů v týmu a osvojit si novéch techniky řešení problému.
 • Zlepšit komunikačních dovedností, které zvyšují efektivitu týmu a přispívají ke uvolnění atmosféry.
 • Seznámit se s praktickými příklady metod vedení diskuse a rozhodování v týmu.
 • Odstranit komunikační bariéry vzájemným poznáním účastníků v neformálním prostředí.
 • Posílit loajalitu k zaměstnavateli.
 • Nabídnout pracovníkům rozvoj profesních dovedností a znalostí.

Co tam patří:

Rozdělení outdoorových akcí podle účelu:

Outdoor fun

Outdoor je forma, která má dnes již nezastupitelnou roli v systému motivace a zvyšování loajality zaměstnanců. Pro vaši společnost můžeme připravit a uspořádat akci pro různě velké skupiny (od 10 do 300 lidí), s různým programem, protkanou nevšedními zážitky ve formě adrenalinových aktivit, setkání s osobnostmi, zajímavé tvůrčí dílny atd.

Teambuilding a Teamwork

Vzájemné poznávání v netradičních situacích může být zároveň poučení o tom, jak v týmu řešíme společně úkoly a dlouhodobé cíle, jaké role v týmu jednotliví členové zastávají a jaké by mohli zastávat. Teambuilding je postavený na společném zážitku z úspěšně dokončeného společného díle, kde je jednotlivec jednou součástí celku.

Outdoor Development centrum

Využití outdooru, kde jsou účastníci stavěni do netradičních rolí a řeší netypické úkoly je dobrým podkladem pro vytipování jejich silných a slabých stránek a jejich předpokladů. Výstupy mohou být využity jako assessment nebo development centrum popř. jako cesta k prohloubení sebepoznání jednotlivých účastníků.

Outdoor trénink

Z naší zkušenosti můžeme říct, že outdoor trénink lze využít pro rozvoj témat:

Komunikačních

 • Srozumitelné předávání informací
 • Vnitrofiremní komunikace, komunikační kanály, komunikační šum
 • Komunikace jeden k jednomu
 • Komunikační dovednosti – kladení otázek, poslech, shrnování
 • Neverbální komunikace
 • Řešení konfliktů
 • Osobnostní typy a rozdílný přístup ke komunikaci

Manažerských

 • Role manažera, vlastnosti, kompetence
 • Zadávání a kontrola úkolů
 • Hodnocení – pochvala a kritika
 • Motivace a vedení lidí, situační vedení
 • Plánování a základy projektového řízení
 • Timemanagement
 • Skupinové řešení problému, porady
 • Řešení problémů formou PPŘ a GROW
 • Manažerské koučování
 • Řízení změny

Chování k zákazníkům (interní a externí), obchodní dovednosti

 • Interní a externí zákazník – chápání jeho očekávání a požadavků
 • Řešení stížností
 • Přesvědčování a prodejní dovednosti
 • Vyjednávání
 • Prezentační dovednosti


Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz