Efektivní komunikace

Jednání obvykle probíhají v kontextu určitého vztahu a průběh vyjednávání by neměl tento vztah ohrozit. Je důležité si uvědomit, že udržení dlouhodobých vztahů má přednost před výsledky jediného jednání. Jednající by neměli dopustit, aby se jejich emoce zaměřily více na střet osobností než na skutečné problémy, které mají řešit.

Porozumět jinému úhlu vnímání („realitě“ podle partnera) neznamená podlehnout mu. Jde o to, abychom dokázali svou komunikaci, schopnosti, argumentace a zvládání námitek uzpůsobit jeho vnímání tak, aby nám co nejvíce porozuměl.
Pokud chceme dospět k jasnému závěru, je nezbytné udržovat vztahy do takové míry, která umožní uzavřít akceptovatelnou dohodu „win-win“ pro obě strany (nevytváření nátlaku a negativních pocitů, ale také nepodporovat lítost apod.). Nesmíme dopustit, aby emoce určovaly diskusi o způsobu řešení věcného problému.

Zaměřme pozornost na zájmy, nikoliv na pozice
Oddělme vztahy - emoce od racionální podstaty problémů
Najděme řešení vedoucí k zisku obou stran
Používejme pokud možno objektivních měřítek

Pro zvládání efektivní komunikace je potřeba se naučit:

Aktivní naslouchání
Navození komunikačního raportu
Povzbuzující a podporující formulace
Odstraňování překážek komunikace
Pozitivní ukončení rozhovoru

Podstatou pozitivní komunikace je kladný vztah k sobě samému a k druhým.

Obsahem je trénink pozitivního sebehodnocení: uvědomování si sebe sama jako hodnotné kompetentní osoby, která má sama ze sebe dobrý pocit a dostatek sebevědomí, je v souladu se svými představami o sobě, svých možnostech a cílech.
Následují postupy při pozitivním hodnocení druhých : ostatní jsou plnohodnotné osoby, jsou pro nás zajímaví stejně jako jsme my zajímaví a kompetentní pro ně.
Hlavním metodickým principem nácviku bývají debatní situace na zvolená témata, v nichž se cíleně jde především po uplatnění verbálních dovedností
Součástí jsou dovednosti efektivního naslouchání a odstraňovaní nejčastějších barier v komunikaci.
Návaznou nedílnou součástí jsou vhodně zvolené prvky neverbální komunikace, která musí v doprovodném duchu dokonale ladit se sdělovaným obsahem.

Přehled témat efektivní komunikace

 • Interpersonální percepce
 • Předmět komunikace
 • Výsledky sociální komunikace
  1. interakce – jednání, akce mezi 2 účastníky
  2. spolupráce – situace těch, jejichž komunikace se zlepšuje
  3. soupeření – jeden je vítěz, druhý poražený
 • Funkce sociálního styku
  1. komunikační – výměna informací
  2. interakční – výměna aktivit a organizace společenské činnosti
  3. perceptivní – vzájemné vnímání, poznávání účastníků společenského styku
 • Komunikační proces
 • Vztahy mezi lidmi
  1. sociální nebo společenské
  2. interpersonální
 • Komunikační bariéry
  1. sociální a kulturní
  2. emocionální
  3. kognitivní (poznávací)
 • Formy komunikace
  1. verbální
  2. neverbální
  3. komunikace činem
 • Nejčastější chyby při prvním dojmu

Home > Produkty a služby > Efektivní komunikace
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz