Akademie osobního rozvojového plánu a sebeřízení

Poznat a uvědomit si své silné stránky, své přednosti a na druhé straně i svá slabší místa nám umožňuje být daleko sebevědomější – být si skutečně vědomi sami sebe.

V úvodu programu je nutná analýza situace a procesu u klienta. Doporučujeme realizovat vstupní koučovací rozhovor sloužící ke specifikaci individuálních rozvojových potřeb (kompetencí) – definování plánu osobního rozvoje a využít dosavadních zjištění vedoucích k zadání programu, které budou sloužit k definování vstupního stavu a zároveň požadovaného stavu na konci rozvojového programu. Model manažerských kompetencí bude implementován do témat rozvojového programu. Na závěr přípravné fáze jsou definovány individuální plány osobního rozvoje.

Cílem plánu osobního rozvoje zaměstnance je definovat činnosti, které zajistí rozšíření znalostí a dovedností potřebných pro zlepšení výkonu zaměstnance a pro možný budoucí pohyb v rámci kariéry zaměstnance.
U vedoucích zaměstnanců a manažerů se očekává, že se budou aktivně podílet na sestavování svých plánů osobního rozvoje. To znamená, že vedoucí zaměstnanci musí cítit zodpovědnost za vlastní rozvoj.

Plán osobního rozvoje zaměstnance je důležitým podkladem pro sestavování celkového plánů vzdělávání organizace.

Co nabízíme my:

Využíváme velké množství vzdělávacích metod, postupů a nástrojů, abychom mohli uspokojit všechny Vaše potřeby a dosáhnout maximálního efektu.
Školení, kurzy a další rozvojové aktivity pak organizujeme na základě specifického zájmu klienta.

Bez ohledu na profesní zaměření nebo funkční postavení klienta nabízíme možnost rozvíjet další obecné schopnosti a dovednosti, které mají přímý vliv na Vaše úspěšné uplatnění v pracovním, ale i osobním životě

Vaše cíle:

  • Zlepšit náhled na sebe sama a směřování k bezvýhradnému sebepřijetí jako nezbytný předpoklad úspěšné komunikace a udržování dlouhodobých obchodních a pracovních vztahů
  • zlepšit řízení času a cílů, porozumět provázanosti pracovního i mimopracovního času, pracovních a osobních cílů. Zdokonalit umění stanovování priorit a delegování.
  • prevence syndromu vyhoření, zlepšení aktuální i dlouhodobé stresové zátěže, zvýšení osobní výkonnosti, zlepšení sebeprožívání v pracovním procesu
  • zlepšit efektivní prosazování zájmů, obohatit rejstřík zadávání a kontroly úkolů, zlepšení schopnosti vyjednávání ve standardních i krizových situacích


Home > Produkty a služby > Akademie osobního rozvojového plánu a sebeřízení
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz