Vaše cíle

Marketing

 • Jste úspěšná výrobní či obchodní firma a rádi byste rozšířili své působení o další segment trhu.
 • Jste na začátku, vyrábíte perfektní výrobky, ale nevíte jak oslovit správnou cílovou skupinu Vašich zákazníků.
 • Vaše obchodní značka si zaslouží zviditelnit na trhu. Měla by se stát nosným symbolem aktivit v rámci Vašeho podnikatelského sektoru nebo odborných kruhů.
 • Máte vlastní představu o marketingu a nechcete být závislý na reklamních producentech

Marketinková akademie nabízí soubor ucelených znalostí a praktických dovedností z oblasti marketingu a to jak z tvorby plánů a strategií, tak jejich nástrojů a podmínek. Poukazuje na důležitost znalostí oblasti podnikání, konkurence, sortimentu, podpory produktu či vnímání podniku zákazníkem a nabízí možnosti jejich aplikace.

Řízení lidských zdrojů

 • Vaše firma se prudce rozvíjí a již dlouhodobě pociťujete nedostatek kvalitních lidí
 • Rádi byste si vybírali spolupracovníky sami, a hledáte cestu jak proces výběru optimalizovat
 • Potřebujete změnit hodnocení zaměstnanců a nastavit systém bonusů a benefitů.
 • Cítíte, že do vaší firmy je potřeba vnést nové motivační prvky vzájemné spolupráce a stmelit pracovní týmy.
 • Cítíte, že se Vám vyplatí investovat do mimořádných talentů a osobností ve vaší firmě a vytvořit z nich schopné nástupce a pokračovatele ve Vašem díle

Domníváme se, že absolvováním akademie řízení lidských zdrojů získáte přehled dalších možností a nástrojů pro zvýšení efektivity řízení nejen z oblasti výběru nových zaměstnanců, ale i kreativnější pohled při řešení motivačních programů či rozvoji vnitřní atraktivity podniku.

Firemní rozvoj

 • Vaše firma je v dynamickém stadiu rozvoje. Vaši lidé však potřebují před sebou vidět jasné a srozumitelné cíle, které se Vám ovšem zatím nedaří naformulovat
 • Otevírají se Vám možnosti velkého rozvoje Vaší firmy. Máte v plánu zavést odpovídající firemní strukturu a připravit své lidi na další růst a rozvoj
 • Je potřeba začít plánovat projekty jak z hledisek časových či produktových, ale také z hledisek personálních
 • Projekty je potřeba nejen kontrolovat, ale i koordinovat a optimalizovat
 • Cítíte nutnost zavedení procesního řízení se všemi jeho aspekty

Jsme přesvědčení, že vedoucí pracovníci se naučí lépe využívat vlastních zdrojů a tak budou schopni poodstoupit od prostého operativního řízení a více se soustředit na rozvoj firmy, její strategii či reálné řízení spolupracovníků. Bude tak podpořena jejich kreativní adaptabilita a flexibilita nutná ke zvládání stresových situací, obzvláště v dnešní době.

Komunikace

 • Máte pocit, že Vaše porady jsou jedno velké tržiště informací, se kterými je potřeba začít účelně pracovat
 • Chtěli byste si vyjednat lepší podmínky u odběratelů, ale nevíte jak argumentovat
 • Je potřeba zlepšit komunikaci mezi odděleními v oblasti komplexnosti předávaných informací
 • Služby zákazníkům, obzvláště reklamace, potřebují specifické způsoby komunikace, rychle reagující nenadálé situace

Cílem je příprava, trénink a osvojení si komunikačních variant v reakci na různé situace do kterých se můžeme dostat. Od rozpoznání neverbálních projevů, aktivního naslouchání přes techniky vyjednávání a řízení porad, až po krizovou komunikaci či řešení konfliktů. Absolvováním akademie komunikace se také otvírá možnost porozumět sami sobě, pochopit svá přání a své tužby a vědomě se stát sám sebou.

Osobní rozvojový plán

 • Máte pocit, že nic nestíháte a tudíž jste neustále ve stresu
 • Vaši lidé jsou velmi loajální, ale nemají dostatečné vzdělání k perfektnímu výkonu své práce. Rádi byste pozvedli jejich úroveň vzdělanosti v potřebných dovednostech
 • Vedení vašeho podniku je vysoce profesně orientované, ale občas selhává v řídících a rozhodovacích procesech. Chcete jim nabídnout součinnost pro jejich manažerskou profesionalizaci tak, aby se stali skutečnou oporou firmy.

Akademie osobnostního rozvojového plánu Vám pomůže získat vědomosti o sobě samém, nabídne nástroje při řešení osobních i pracovních problémů a umožní Vám lépe se orientovat ve světě informací a reakcí na ně.

Koučování

 • Pociťujete, že práce, porady, řízení Vašich podřízených a Vaše celkové fungování ve firmě potřebují zvýšit úroveň a efektivitu
 • Nová pozice přináší nové možnosti, ale také rozšiřuje nutnost vnímání větších celků. Potřebujete zjistit, jestli na to máte nebo ne
 • Pro vaší osobní podporu a nastartovaní dalšího profesního růstu a rozvoje hledáte nezávislou podporu a vedení.

Koučování není změna osobnosti či zbavení se odpovědnosti za svá rozhodnutí, ale otevření možností rozvoje vedoucích k sebepoznání, novým způsobům vnímání, přemýšlení a jednání jak ve vztahu k pracovním úkolům, tak v oblasti osobního rozvoje. To vše napomáhá k vzrůstu autonomie a sebeřízení v plánovacích a rozhodovacích procesech, často vede ke zlepšení vnitrofiremní komunikace a zpřesnění koordinace týmů, a v neposlední řadě k rozvoji schopnosti sebereflexe. Dlouhodobé koučování vede k žádoucím změnám postojů, jež se odrážejí v růstu celkové životní spokojenosti.

Finance

 • Potřebujete optimalizovat náklady, ale při tom rozšířit objem činností vedoucích k rozvoji podniku
 • Potřebujete snížit náklady na minimum pro zachování podniku
 • Situace podniku je zralá na krizové řízení a cílem je přenést podnik do další etapy rozvoje
 • Pro rozšíření znalostí principů fungování podniku je potřeba si osvojit základní pojmy a definice z oblasti ekonomiky a podnikání

Osvojení si ekonomického podvědomí, otevření a možnosti kombinace různých nástrojů a produktů ve spojení s podnikatelskými nápady a cíli, to je to, co přináší svým klientům finanční akademie. Rozšíření a v některých případech pochopení osobních i firemních představ umožňuje přemýšlet o současných a budoucích možnostech.

Home > Vaše cíle
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz