Akademie Koučování

Metodologicky je základem koučingu rozhovor mezi koučem a koučovaným, při kterém kouč pokládá koučovanému vhodně volené otázky, na jejichž základe si má koučovaný uvědomit a ujasnit různé skutečnosti, souvislosti, varianty možnosti řešení apod. Kouč svého klienta obvykle vede k předem definovanému cíli a inspiruje koučovaného k práci na sobe samém.
Pod pojmem byznys koučink se skrývá profesionální poradenství a podpora při rozvoji profesních schopností a zvyšování pracovních výkonů. Proto se dnes koučování stává důležitou dovednosti pro manažery a pro ty, kteří se zajímají o zlepšení výkonu a rozvoj ostatních.

Během specifického druhu dialogu kouč používá cílené otázky a reflexe, jež facilitují u koučovaného intenzivní hledání vlastních, nejefektivnějších postupů a řešení daných cílů.
Výsledky koučování jsou trvalejší a efektivnější než u autoritativního stylu řízení. Koučovaný se aktivně podílí na rozhodování o způsobech a průběhu dosažení cílů.
Tomu odpovídá vysoká motivace a odpovědnost za individuálně stanovené cíle a cesty k jejich dosažení.

Koučování vede

  • k maximalizaci výkonu, nikoli za cenu delší pracovní doby a/nebo většího úsilí, nýbrž tím, že se práce stává promyšlenější
  • k novým způsobům vnímání, přemýšlení a jednání jak ve vztahu k pracovním úkolům, tak v oblasti osobního rozvoje
  • k vzrůstu autonomie a sebeřízení jedince v plánovacích, rozhodovacích, výkonných i kontrolních procesech
  • k rozvoji dovedností vedení lidí, projektů i produk¬tového řízení
  • ke zlepšení vnitrofiremní komunikace, zpřesnění koordinace týmů, rozvoji kreativity, zvýšení flexibility, zefektivnění kontroly, snížení stresové zátěže, zlepšení řízení času a rozvoji schopnosti sebereflexe
  • k žádoucím změnám postojů, jež se odrážejí v růstu celkové životní spokojenosti

Co nabízíme my:

Etická pravidla koučování:

Kouč respektuje zadání firmy, která si službu objednává (tzv. sponzora), stejně tak respektuje individuální zadání koučovaného pracovníka. Kouč udržuje příslušnou úroveň diskrétnosti (mlčenlivosti), která je dohodnuta na začátku spolupráce. Kouč odkrývá (odhaluje) získané informace pouze tehdy, je-li tak jasně domluveno s klientem a sponzorem (je-li nějaký) – výjimkou je případ, kdy se kouč domnívá, že v případě nezveřejnění informace vzniká vážné nebezpečí pro klienty či ostatní. Kouč jedná v souladu s platným právem a nepodporuje, nepřispívá či nespolupracuje s těmi, kteří se podílejí na jednání, jež je nepoctivé, nezákonné, neprofesionální nebo diskriminační.


Home > Produkty a služby > Akademie Koučování
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz