Akademie komunikace

Komunikace je základní životní platforma sdělování, sounáležitosti, vývoje a vztahování se.
V komunikaci si sdělujeme nejen informace a zprávy,ale i postoje k věcem o nichž hovoříme, jak se cítíme, žádosti, prosby, potřeby, přání, postoj k našemu posluchači, sebevyjádření (za koho sami sebe považujeme) i pravidla vzájemného styku.
Především se musíme naučit volně a otevřeně hovořit s lidmi bez pocitu napětí a úzkosti. Sem patří volné poskytování informací, usnadňující zahajování hovoru a umožňující jeho plynulost. Snažíme se rozpoznat, co je pro našeho partnera v rozhovoru zajímavé a důležité, a sdělovat to, aniž se na to druhý musí ptát.
Otevřenosti a upřímnosti hovoru prospívá sebeotevření. Učíme se hovořit o osobních věcech, o svých dobrých i špatných stránkách bez pocitu napětí nebo trapností.
Základní dovednost konstruktivního jednání je umění nalézt oboustranně přijatelný kompromis. Jestliže respektujeme vlastní práva i práva toho druhého, téměř zákonitě jsme vystaveni rozporům, které lze řešit jen ústupky obou stran. Ovšem míru toho, kam až jsme ochotni ustoupit, můžeme určit jen každý sám za sebe.
Pro umění komunikace je základním předpokladem porozumět sami sobě, pochopit svá přání a své tužby. Odhalit sám sebe a vědomě se stát sám sebou.
To je cesta jak lépe rozumět druhým, přijímat je a jednat s nimi otevřeně a přímo.

Co nabízíme my:

Nácvik úspěšné komunikace. Podstatou pozitivní komunikace je kladný vztah k sobě samému a k druhým.

Obsah:

  • trénink pozitivního sebehodnocení: uvědomování si sebe sama jako hodnotné kompetentní osoby, která má sama ze sebe dobrý pocit a dostatek sebevědomí, je v souladu se svými představami o sobě, svých možnostech a cílech
  • postupy při pozitivním hodnocení druhých : ostatní jsou plnohodnotné osoby, jsou pro nás zajímaví stejně jako jsme my zajímaví a kompetentní pro ně

Do akademie patří:

Asertivní komunikační dovednosti
Delegování a zpětná vazba
Efektivní komunikace
Facilitace
Ice breaking
Komunikace s médii
Krizová komunikace
Mediace
Plán firemní komunikace
Prevence a řešení konfliktů
Techniky vyjednávání
Umění prezentace a sebeprezentace
Vedení porad
Verbální a neverbální složky komunikace

Home > Produkty a služby > Akademie komunikace
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz